RAKU TARUM
Menu

一個人散心,兩個人約會,一群人相聚。

刺身/さしみ

串燒/燒烤

清酒/生啤酒